මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1530 යෝගාවචරයා දෙවිවරුන්ගේ උත්තමාචාරයට ලක්වනවිට මුදල් පූජාවෙන්, අපාගතවීමට වෙරදරන ගිහියා (SUA98)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම

buddha

MDM1529 සංඥාවට වටිනාකමක් දීලද වටිනාකමට සංඥාවක් දීලද (BAK173)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට

buddha

MDM1528 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 43 – යෝනිසෝමනසිකාරය 23 – ඵස්සාහාරය 05 – කබලින්කාහාරය 02 (NPA78)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව

buddha

MDM1527 සෝවාන් ඵළය ශාක්ෂාත් කරගත් මෙහෙණින් වහන්සේගේ කටහඬ (BAK172)

විදර්ශනා සමාධිය තුල පංච ඉන්ද්‍රයන්ගේ කාර්යභාරය

buddha

MDM1526 ශීල – විපස්සනාවෙන් සහ ණය විපස්සනාවෙන් ධර්මාවබෝධයට (SHD17)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකාරයක් නොවන්නේද?