මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1118 ගිහි- නිවන් මාර්ගයට අනුගතවීමට ආමිසය පලිබෝධයක් නොවන්නේද (GND09)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට

buddha

MDM1117 ගිහි- බෝධි පුජා මල් පහන් පුජා බුද්ධ පුජා මෙම ආරන්‍යය තුල නොකරන්නේ ඇයි (GNS 09)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව

buddha

MDM1116 ගිහි- කුසල මුලයටම යොමුගතවී කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨියට සහ සුවිසුද්ධවූ ශිලයට (GNA09)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM1115 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 21 – සෝතාපත්ති ඵළයට 06 (NPA21)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM1114 ශීල- අරමුණක දිග කෙටි මුල මැද අග සහ සංසිඳීම අත්දැකීමට (SHD 05)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය