මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

1901.05 කායානුපස්සනාවෙන් නිවනට යාහැකි නොවන්නේද?(ධර්ම දේශනා 19.01)(2016 11 08)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට

Logo 2

1901.02 නිවනට යාහැකි මග සතර සතිපට්ඨානය නොවන්නේද?(කනිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස් 19.01)(2016 11 08)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

Logo 2

2102.04 වර්තමාන චිත්තක්ෂණය තුලට කොටුවිම හරහා උපාදානයෙන් බැහැර විය හැකි නොවේද?(ධර්ම දේශනා 21.03)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

Logo 2

2102.03 භාවනා අත්දැකීම් 21.03(244)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

Logo 2

2102.02 භාවනා අත්දැකීම් 21.02(243)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට