මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 135 මේ මොහොතේදීම නිවනට (ශීල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා 02)

මම දැන් මෙතන, අනිමිත්ත ලෙස මෙනෙහි වීම තුල අනිමිත්ත චේතෝ සමාධියට

buddha

MDM 134 කමටහන් ගතයුත්තේ ඇයි (ශීල යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 07)

ධර්මය තුල ජීවත්වන්නාව, ධර්මය විසින් ආරක්ෂා කරනු ඇත

buddha

MDM 133 අවිද්‍යාව තුලින් ඉස්මතුවූ මමයා හරහා අවීචි මහ නරකාදියට (ශීල යෝ. වි. අත්දැකීම් 06)

ධර්මය අත්විඳීමටනම්, මේ මොහොතට අනුගත විය යුතුය

buddha

MDM 132 ධර්මය යෝනිසෝමනසිකාරයට හසුකර, ප්‍රකටවූ අරමුණ ප්‍රඥාවෙන් හඳුනා ගැනීමට (ශීල යෝ. අනු. 04)

ධර්මයට ගරහන්නාට ෂර්පයා නැමැති ධර්මය විසින් එලොව එලොවා දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM 131 ශීල යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව 01

නිවන මේ මොහොතේදී අත්දැකිය, අත්විදිය යුත්තක්