මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151127_026

404.05 බුදුපියාණෙනි, අපි නිවන් මග අත්දුටුවෙමු – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 4.23) (111)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක

thero 8

304.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.21 (109)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 11

404.03 ත්‍රිළක්ෂණය අවබෝධ කර ගනිමින් – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 4.22) (110)

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

WP_20151129_091

51.3 සම්මා දිට්ඨි 32 (අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව ලෙසට හඳුනා ගැනීම 1)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය

thero 8

404.12 ධර්ම දේශනා 4.14 – යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් තොරව කායානුපස්සනාවක් නැත

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය