මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1605 සමථ විදර්ශනාවෙන් සංයෝජන දුරුවූ මේ මෝහෝත ‘නිවන’ (SUA120)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවී චතුර්යාය සත්‍යය අවබෝධ කරවන සතරසතිපට්ටානයේ වේදනානුපස්සනාව

buddha

MDM1604 මේ මොහොතේ නොමැති රෝගයට බෙහෙත් ගැනීමට මට පිස්සුද, විදර්ශනා අත්දැකීමකි (BAK188)

සතිමත් බව අහිමිකළ ප්‍රකටවූ අරමුණ සතියට ඉඩදී නිරෝධ විය

buddha

MDM1603 සතිය පිලිඹදව තිබු අනවබෝධය තුල තමා අත්විඳි නිවනට ගැරහුම් කල යෝගී අකුසලය (BAK187)

ලෝකය යනු ප්‍රකටවීමමයි. ප්‍රකටවීමම දුකයි.

buddha

MDM1602 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 51 – යෝනිසෝමනසිකාරය 29 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 13 – සංස්කාර 02 (NPA86)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීම ප්‍රමාදවූයේ අත්‍යන්ත ලක්ෂණය ගිලිහීම තුල නොවේද

buddha

MDM1601 සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල සියුම් ලෙස චතුරාර්‍ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත් සේක උත්තම කටහඬ (BAK186)

අධිවචන සම්පස්සය හෙවත් ඇතුලත කතාව හෙවත් නීවරණ අවබෝධ කරගැනීමට කායානුපස්සනාව