මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 8

60.7, ආනාපාන සති සමාධිය – චිත්තානුපස්සනාව තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවනට 2

ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවක් තම අත්දැකීම් තුලින්, වර්තමාණ මොහොතේදීම නිවන අරමුනු කරගත් යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනා

nivana 60.3

60.3, ආනාපාන සති සමාධිය – චිත්තානුපස්සනාව තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවනට 1

ඔබත් මේ භවයේදීම නිවන අපේක්ෂා කරන භාවනා යෝගියෙක් නම්, මෙම ධර්ම සාකච්චා ශ්‍රවණය කර තේරුම් ගැනීමට ඔබ සමත්වනු ඇත. එසේනම්...

thero 11

401.16, ධර්ම දේශනා 4.4 – කායානුපස්සනාවෙන් පන්ච නීවරණ සන්සිඳුවීම

මෙයද අල්ලා ගනිමින් නොව අතහරිමින් ශ්‍රවණය කරන්න. එයයි විදර්ශනාව.

nivana 401.7

401. 7 ධර්ම දේශනා 4.2 – කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට වෙර දැරීම ,අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව බව දැන ගැනීමයි

ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවක් තම අත්දැකීම් තුලින්, වර්තමාණ මොහොතේදීම නිවන අරමුනු කරගත් යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා

nivana 401.3

401.3, ධර්ම දේශනා 4.1 – අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව බව දැන ගැනීම විද්‍යාවයි

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.