මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1083 බත්වල රස බලන අතරතුර හාල් නොතිබුනා යයි සැලකිය හැකිද (BAK79)

මම දැන් මෙතන චිත්තස්තනයට අනුගතවීමට

buddha

MDM1082 යෝනිසෝමනසිකාරය – සීලබ්බත පරාමාස තුලින් මොහොතක් හෝ සතිමත්වීමට මට හැකිවුනිද (SUA05)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM1081 ආරම්බක භාවනා අත්දැකීම් (BAK78)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකයක් නොවන්නේද?

buddha

MDM1080 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 20 – එස් හතර 01 (NPA20)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1079 නිවන් සුවය තුල කාමරාග පටිගරාග ප්‍රහානය වන සකෘදාගාමී මාර්ගයට සමවැදුනෙමි (BAK77)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විමට