මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151129_091

යෝගීන් සදහා විනය උපදෙස්

නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමය – දොඩන්ගොඩ යෝගීන් සදහා විනය උපදෙස්

WP_20151127_006

901.06 විතක්කයෙන් ථිනමිද්දයත්, විචාරයෙන් විචිකිච්ඡාවත් කඩමු. (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 9.02 (24))

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

thero 2

901.10 ආනාපාන සති සමාධිය – වේදනානුපස්සනාව 2 (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 9.03 (25))

නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

thero 10

202.14 හෙතුඵල දහමට අණුගත වීම 2- ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 2.8

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක

thero 8

901.08 ප්‍රත්‍යක්ෂය තුලින් උපාදාන නිරෝධයෙන් භව නිරෝධයට (ධර්ම දේශනා 9.02)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක