මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

1701.08 -කුසලය අකුසලයෙන් වෙන්කර ගැනීමට වෙර දැරීම කායානුපස්සනාවයි(ධර්ම දේශනාව02)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

Logo 2

1701.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.03 (212)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

Logo 2

1701.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.02 (211)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

Logo 2

1701.04 -කායානුපස්සනාවෙන් ආර්ය මගට බැසගනිමු(ධර්ම දේශනාව01)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

Logo 2

1701.03-යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.01 (210)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්