මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1717 ආදුනික – අත්‍යන්ත ලක්ෂණය අනුගත නොවූන බැවින් නිවන අත්නොදුටු යොගාචරින් (ADK22)

මරණ මංචකය පිලිබදව අත්දැකීමට

buddha

MDM1716 ආදුනික – සංස්කාර පච්චයා විඥාන නැමැති ධර්මතාවය අවබෝධ කරගත් යෝගී කටහඩ (ADK21)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM1715 ආදුනික – කායානුපස්සනාවෙන් කයෙහි කයක් අත්දැකීමට (ADA14)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකාරයක් නොවන්නේද?

buddha

MDM1714 ආදුනික – සොවාන් මාර්ගයට බැසගත් ආදුනික යෝගාවචර පෙරහුරු සාකච්චාව (ADP05)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1713 නිවැරදි සතර සතිපට්ඨාණය තුල මරණ මංචකයේදීත් ආශ්වාසය ප්‍රකට විය හැකිද (SUA160)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි