මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1103 ම්‍යුංචිතු කම්‍යතා ඥානය පහළ විය බුදුපියාණෙනි (BAK84)

මේ මොහොත තුල සසරින් එතර වීමට

buddha

MDM1102 ශීල- ප්‍රකටවීම් හඳුනා ගැනීම තුලින් සුවිසුද්ධ වන මගේ ශීලය (SHK09)

නිවනට අනුගතවීමට කුසල් ප්‍රමාණවත්වීනම්,

buddha

MDM1101 ධාතු මනසිකාරය තුල අත්විදි වේදනාව දුකක් බව අවබෝධ විය (BAK83)

අරමුණක් ප්‍රකටවූ බව දැනගැනීම තුල නිවන් මගට පිවිසීමට

buddha

MDM1100 ශීල- සුවිසුද්ධ වූ ශීලය සහ සෘජු දිඨ්ටිය තුලින් තුන් ආකාර කායානුපස්සනාවට (SHA07)

මම දැන් මෙතන, අනිමිත්ත ලෙස මෙනෙහි වීම තුල අනිමිත්ත චේතෝ සමාධියට

buddha

MDM1099 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ කෙලෙස් සංසිඳුවීමට ගිහි ගෙය අපායකි බුදු පියාණෙනි (BAK82)

ධර්මය තුල ජීවත්වන්නාව, ධර්මය විසින් ආරක්ෂා කරනු ඇත