මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1915 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 84 – යෝනිසෝ 57 – සංස්කාර 33 – විදර්ශනා සමාධිය 25 – නිවන 24 (NPA121)

යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගතවිමෙන් තොරව නිවනක් නැත

buddha

MDM1914 ප්‍රකටවීම, හඳුනා ගැනීම සමථයයි. ඒ බව දැනගැනීම විදර්ශනාවයි (SUA236)

යමක් ප්‍රකටවේද එය පංච උපාධානස්කන්දයක් පැනවිල්ලක් උද්දේශයක් නොවන්නේද

buddha

MDM1913 කල්පනා කිරීමට ආරණ්‍යයක්, භාවනාවක්, පර්‍යංකයක්, සක්මනක් අවශ්‍යද (SUA235)

යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් තමා තුලින් ධර්මය මතුකරගෙන කෙලෙස් සංසිඳුවා නිවනට

buddha

MDM1912 සෝවාන් මාර්ගයට බැසගෙන, ලැගගෙන, එය මැනවයි කියන ආර්‍ය ශ්‍රාවකයාගේ යථාභූත ඤාණ දර්ශණය (SUA234)

මම දැන් මෙතන චිත්තස්තනයට අනුගතවීමට

buddha

MDM1911 විචිකිච්චාව නම්වූ විදර්ශනා උපක්ලේෂයට යටවී ප්‍රත්‍යක්ෂයට කෙලගැසූ යෝගාවචරිය (BAK220)

මරණ මංචකය පිලිබදව අත්දැකීමට