මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

2001.04-තණ්හා, මාන, දිට්ටි හරහා යෝගාවචරයා තුල ගොඩනැගෙන “භාහිර/අභ්‍යන්තර ගැටුම”- ධර්ම දේශනා 20.01

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

Logo 2

2001.03 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.01

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

Logo 2

2001.02 තණ්හා, මාන, දිට්ටි හරහා යෝගාවචරයා තුල ගොඩනැගෙන “භාහිර / අභ්‍යන්තර ඝඨ්ටණය” ජ්‍යේ. යෝ. උ 20.02

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

Logo 2

2001.01- “මම දැන් මෙතන” චිත්තක්ෂණය තුල මාරයාගේ බල බිඳුනි ! බුදු පියාණෙනි පෙරහුරු සාකච්චාව 20.01

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

Logo 2

0002.4 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- පංච සිලයට අනුගතවිමෙන් සද්ධාවට හා සතියට

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.