මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

thero 53.6

53.6 – ධර්ම දේශනා – විදර්ශනා සමාධිය 2

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

thero 2

50 – සම්මා දිට්ඨි 31 – කෙලෙස් නිරෝධය හඳුනාගැනීමට වෙරදැරීම 1

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය.

WP_20151225_005

43.6 – සම්මා දිට්ඨි 24 – නිවන අත්දැකීම 2

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 8

41 – සම්මා දිට්ඨි 22 – නීවරණ නිරෝධ ඝාමිණී පටිපදාව

අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව බව දැන ගැනීම විද්‍යාව

thero 2

39 – සම්මා දිට්ඨි 21 – නීවරන නිරෝධය

අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව බව දැන ගැනීම විද්‍යාව