මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151129_091

AV 01 අවිද්‍යාවෙන් විද්‍යාව හරහා සෝවාන් පලයට ! ධර්ම දේශනා 20 කට වැඩි සංක්‍යාවක්

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය

thero 8

1302.03 කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට වෙර දරමු (ධර්ම දේශනා 13.02 (03)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

thero 8

1302.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.02 (03)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

thero 2

1302.01 සංසාර බිය දුටු යෝගියා භාවනාවට බැසගැනීම (මූලික භාවනා උපදෙස් 13.02 (03)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

thero 6.2

KS 06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (170)

යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට