මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1973 අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට කොටුනොවී රූපයේ නිමිති ගැනීම අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි (SUA252)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට

buddha

MDM1972 ත්‍රිවිධ රත්නයේත්, ශීලයේත් පිහිට මට ලැබුනු මොහොත ‘මම දැන් මෙතන’ (SUA251)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව

buddha

MDM1971 සම්මා වාචා, කම්මන්ත සහ ආජීව තමා තුල නොමැති බව අවබෝධ කර ගැනීමට (SUA250)

විදර්ශනා සමාධිය තුල පංච ඉන්ද්‍රයන්ගේ කාර්යභාරය

buddha

MDM1970 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 89 – යෝනිසෝ 62 – සංස්කාර 38 – විදර්ශනා සමාධිය 29 – නිවන 29 (NPA126)

කායානුපස්සනාවෙන් අත්දුටු චිත්තක්ෂණය තුලම නිරෝධවුනාවූ මමයා

buddha

MDM1969 මරණ මංචකයට නොබියව මුහුණදිය හැකි ආනෙඤ්ඤ සමාධියට සමවදින යෝගියෙක් (BAK230)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම