මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1776 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 68 – යෝනිසෝ 42 – ගෝචර විඤ්ඤාණය 03 – පංච උපාදානස්කන්ධය 02 (NPA105)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM1775 අරමුණුවල දිග, කෙටි අත්විඳ සංසිඳීම තෙක් කායානුපස්සනාවේ සිව් පියවර (SUA179)

මේ මොහොත සම්මස්සණය කිරීමෙන් සංඥාව, නාම-රූප නැමැති මලගිය අතීතය අතහැරේ

buddha

MDM1774 ඒක හෙවත් අරහත් චිත්තක්ෂණය තුල නීවරණ 5 අත්දැකීමෙන් නිවනට (SUA178)

විදර්ශනා සමාධිය තුලින් කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා නිවනට

buddha

MDM1773 අකිරියවාද අහේතුකවාද දිට්ඨි තුල අධිමානයෙන් නිවන පාවාදුන් යෝගියෙක් (BAK204)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM1772 අනාගාමී උත්තමයාත් අත්‍යන්ත ලක්ෂණය මගහැරීම තුල අයෝනිසෝ මනසිකාරයට යාම (උපාදාන වීම ) (BAK203)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ