මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1158 ආදුනික- ක්‍රමික යෝනිසෝමනසිකාරය තුල ලෝකය යනු වචනයක් බව අවබෝධ වීම (ADK10)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM1157 ආදුනික- යෝගාවචර ගුණාංග 14 ක් වර්දනය වන ආකාරය අත්දැකීමට (ADA06)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM1156 ආදුනික- එස් 4 සමගින් සමගාමීව වැඩෙන සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්යය (ADD05)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM1155 ආදුනික- ප්‍රතමවත්, දෙවනුවත්, තෙවනුවත් ශිලයට මුල්තැනදී ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය වඩමු (ADK09)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම

buddha

MDM1154 සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග පටිගරාග සංසිඳෙන ආකාරය (BAK95)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට