මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

WP_20151129_091

51.1 කණිෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 5 – මම දැන් මෙතන 5

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.

thero 8

48.1, කණිෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 4 – මම දැන් මෙතන 4

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගතහොත්, අමරණීය මරණයේ පලමු කඩයීම වන සෝවාන් ඵලය සාක්ශාත් කරගත හැක.

thero 8

43.12, කණිෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 3 – මම දැන් මෙතන 3

නිවන වසාගෙන සිටින හේතු ප්‍රත්‍යය ක්‍රමාණුකූලව ශූණ්‍යයතාවයට පත්කරවන ප්‍රත්‍යයක් නිර්මාණය වන ලෙස වර්ථමාන මොහොතට අවධි කරවීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එයයි විදර්ශනාව.

thero 6.2

30.1, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 8

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන යෝගාවචරවරැන් සඳහා...

WP_20151225_005

22.1, ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 6

මේ මෝහෝතේ නිවන අත්විඳීමට කැමති, ආධුනික යෝගාවචර පින්වතුන් වෙත, ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවකගේ විදර්ශනා අත්දැකීම්