නෛතික තොරතුරු / Legal Information

 

සංස්ථාගත කිරිමේ සහතිකය (Certificate of Incorporation) View Now
ව්‍යාවස්ථාව (Article) View Now
නීති පද්ධතිය (Bylaws) View Now

 

නම දුරකතන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය
කේ. වි. අජන්ත සම්පත් මහතා – විධායක අධ්‍යක්ෂක +9471 8388782 videohomekalutara@gmail.com
වෛද්‍ය ගයන් ගුණසේකර මහතා – අධ්‍යක්ෂක +9471 7131260 ukdgunasekara@gmail.com
චන්ද්‍රා පියවර්ධන මහත්මිය – අධ්‍යක්ෂිකා +9477 1093433 chandra.piya@yahoo.com
ශිරෝමි බාලසුරිය මහත්මිය – අධ්‍යක්ෂිකා +9477 8437883 shiromib@hotmail.com
යු. එල්. වික්‍රමසිoහ මහතා – අධ්‍යක්ෂක +9471 8206979 wicky111@gmail.com