කණ්ඩායම් ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (සරලව නිරෝධවු දේශනා)

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

කණ්ඩායම් ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
2103.02 කණ්ඩායම් ධර්ම සාකච්ඡාව 01(2017 01 14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2103.03 කණ්ඩායම් ධර්ම සාකච්ඡාව 02(2017 01 14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1904.01 කණ්ඩායම් ධර්ම සාකච්ඡාව (2017-02-06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා