ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට අනුශාසනා (GNA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට අනුශාසනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2046 ගිහි – කයෙහි කයක් අත්දැකීමට (GNA16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1901 ගිහි – කය පිළිබද අනවබෝධයෙන් මිදීමට (GNA15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1752 ගිහි – සොතාපත්ති මාර්ගයෙන් නිවනට (GNA14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1612 ගිහි – පංච බියෙන් තොර වීමට සතර සතිපට්ඨානය වඩමු (GNA13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1467 ගිහි – තෘෂ්ණාවෙන් තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කිරීම හෙවත් සතර සතිපට්ඨානය (GNA12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1342 ගිහි – ශිලය ප්‍රමුඛ කොට ඇති නිවන අවබෝධයට (GNA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1216 ගිහි – පංච බිය හා වෛරය ප්‍රහාණයෙන් සොතාපත්ති ඵලයට (GNA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1116 ගිහි- කුසල මුලයටම යොමුගතවී කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨියට සහ සුවිසුද්ධවූ ශිලයට (GNA09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 139 ශිලය සම්පුර්ණ විම තුල සෝතාපත්ති අංග වැඩෙන අයුරූ(ගිහි ගෙ. ප. ශා. වු නිවන අත්දැකිමට-අනු 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 59 කාමයේ ආස්වාදය සහ ආදීනවය(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට අනුශාසනා 07)(2017-04-10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 04 ගිහි පිංවතුන්ට රට්ටපාල සිටු කුමාරයාගෙන් පාඩමක් – අනුශසනාව 06(මැදින් පොහොය2017-03-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0005.1 අපායෙන් ගැලවී දානය හරහා අනාගාමී ඵලයට (ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-අනුශසනාව05)(නවන් පොහොය2017-02-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0004.1 සංසාර දුක දැක සතර ඉර්ධිපාද වඩා නිවනට(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-අනුශසනාව04)(දුරුතු පොහොය2017-01-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0003.1 චන්ද චිත්ත වීරිය වීමංසා හරහා නිවන් මගට(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට03)(උදුවප් පොහොය2016-12-13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0002.1 පංච සිලයෙන් නිවනට(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-අනුශසනාව02)(ඉල් පොහොය2016-11-14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
0001.1 කුශලයෙන් අධිකුශලයට(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-අනුශසනාව01)(වප් පොහොය2016-10-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා