රූපය, රූප සඥාව, ධාතුව, ධාතු සඥාව

Home Forums සාකච්චා පිටුව රූපය, රූප සඥාව, ධාතුව, ධාතු සඥාව

This topic contains 2 replies, has 1 voice, and was last updated by  admin 1 year, 10 months ago.

 • Author
  Posts
 • #6057

  Geetha

  ගරු ස්වාමීන්වහන්ස
  මම ඔබේ දේසනා YouTube මගීන් ශ්රවනය කරන අධුනිකයෙක්මි. එම දේසනවල නීතර අසෙන රූපය, රූප සඥාව, ධාතුව, ධාතු සඥාව යන වචනවල අර්ථය මට පැහැදිලි නැත. මේ වචන හතර පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමී.

 • #6061

  Bds

  “යෝගාවචරයන්ගේ ධර්ම අවබෝධය ” යටතේ සාකච්චා පිටුවේ ඇති June 2, 2016 at 9:30 am දිනය යටතේ ඇති සටහන කියවන්න…..”සංඥා සංසිඳීම ගැන ගරැතර ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් නිරෝධ වුනු, “KS 06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (170)” සාකච්චා වෙන් කොටසක් (1.51.40 සිට), පහත දැක්වෙන පරිදි ගොනුවුනි.”….
  බුදු සරණයි

 • #6062

  admin

You must be logged in to reply to this topic.

Comments are closed.