විවෘත ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා (සරලව නිරෝධවු දේශනා)

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

විවෘත ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
DS – 01 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා – නාම රූප නිරෝධය නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 02 – ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා – රාග, ද්වේශ, මෝහ හඳුනා ගැනීම නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 02 – ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 03 – ප්‍රත්‍යක්ෂය, ණය විපස්සනාව හරහා ධර්මාවබෝධයට නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 03 – ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 04 – යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් ප්‍රත්‍යක්ෂය හරහා ධර්මාවබෝධයට නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 04 – ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 05 – අනාත්මය මමද ? මම අනාත්මයේ රූකඩයක්ද ? නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 04 – ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 06 – නිවන් මගේ සලකුණු අත්දුටිමු නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 05 – ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 07 – විපස්සනාව සහ ණය විපස්සනාවෙන් සංඥා නිරෝධයට නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 06 – සති සම්පජන්‍යයෙන් සංඥා නිරෝධයට 1 ( ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 06 – සති සම්පජන්‍යයෙන් සංඥා නිරෝධයට 2 (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 07 – මම නැවතත් අනාත්මය තුල රූකඩයක් වුනා නේද බුදු හාමුදුරුවනේ (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 07 – බුදුපියාණෙනි, මේ ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව වැඩෙන බවට ශාක්‍ෂි නොවේද (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 08 – අත්‍යන්ත ලක්ෂණ හරහා සංඥා නිරෝධය තුලින් අරහත් ඵළයට (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 08 – ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 13 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 09 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 14 (2016 11 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 09 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 15 (2016 11 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 10 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 16 (2016 12 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 10 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 17 (2016 12 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 11 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 18 (2017 01 07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 11 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 19 (2017 01 07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 12 සෝවාන් ඵලයෙන් නොනැවතී රහත් ඵලය සොයා (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 20 (2017 01 18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 12 මම ඉපදුනේ පුතාගේ දාසියෙකුලෙස පෙනීසිට සතර අපාගතවීමටද?(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 21 (2017 01 18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 13 (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 22 (2017 02 04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 13 (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 23 (2017 02 04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 14 (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 24) (2017 03 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 14 භාවනා මනසිකාරයෙන් තොරව නිවන සිහිනයක් නොවන්නේද? සබ්බාසව සූත්‍රයෙන් පාඩමක්! (2017 03 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 27 සෝතාපත්ති පලය සාක්ෂාත් විය බුදු පියාණෙනි(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 27)(2017 04 01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 28 සකෘද්ගාමි ඵලය සාක්ෂාත් වු බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා විය(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 28)(2017 04 01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා