විවෘත ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා (සරලව නිරෝධවු දේශනා)

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

විවෘත ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
DS – 10 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 16 (2016 12 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 10 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 17 (2016 12 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 11 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 18 (2017 01 07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 11 ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 19 (2017 01 07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 12 සෝවාන් ඵලයෙන් නොනැවතී රහත් ඵලය සොයා (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 20 (2017 01 18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 12 මම ඉපදුනේ පුතාගේ දාසියෙකුලෙස පෙනීසිට සතර අපාගතවීමටද?(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 21 (2017 01 18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 13 (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 22 (2017 02 04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 13 (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 23 (2017 02 04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 14 (ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 24) (2017 03 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
DS – 14 භාවනා මනසිකාරයෙන් තොරව නිවන සිහිනයක් නොවන්නේද? සබ්බාසව සූත්‍රයෙන් පාඩමක්! (2017 03 05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 27 සෝතාපත්ති පලය සාක්ෂාත් විය බුදු පියාණෙනි(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 27)(2017 04 01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 28 සකෘද්ගාමි ඵලය සාක්ෂාත් වු බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා විය(ධර්ම/කමටහන් සාකච්චා 28)(2017 04 01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා