ධර්ම දානය සදහා

ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණය හා ධර්ම CD පට රචනා කිරිම සදහා ආධාර පහත ගිණුමට බැර කරන්න.

නම : නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමය
බැංකුව : ලංකා බැංකුව – BOC – කළුතර ශාඛාව
ගිණුම් අංකය : 8014 3187