ධර්ම දේශනා PDF

 

Name PDF Link
5.4 ධර්ම දේශනා – දානයත් අවිද්‍යාවේ ඵලයක් බව ඔබ දන්නෙහිද? View / Download PDF
6.1, ධර්ම දේශනා – ඉන්ද්‍රිය සංවරය තුලින් ශීල ශික්ෂාවට View / Download PDF
7.1 ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව 2 View / Download PDF
9.3 සම්මා දිට්ඨි දේශනා 1 – මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව View / Download PDF
10.7 ධර්ම දේශනා – මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව 1 View / Download PDF
60.3 ආනාපාන සති සමාධිය – චිත්තානුපස්සනාව තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවනට 1 View / Download PDF
304.12 ධර්ම දේශනා 3.13 – යෝනිසෝ මනසිකාරය පියවර තුනකින් View / Download PDF
503.04 ධර්ම දේශනා 5.7 – ධ්‍යාන අංග විපස්සනාවට ලක්කිරීමෙන් සංඥා නිරෝධයට View / Download PDF
702.12 ආර්ය මාර්ගයට බැසගැනීම තුලින් නිවනට (ධර්ම දේශනා 7.08) View / Download PDF
903.03 යෝනිසෝමනසිකාරයට යොමුගතවූ අත්‍යන්ත ලක්ෂණ ප්‍රත්‍යක්ෂය වීම තුලින් ධර්මාවබෝධයට (ධර්ම දේශනා 9.07) View / Download PDF
903.06 අත්‍යන්ත ලක්ෂණය තුලින් බැසගත් කායානුපස්සනාවෙන් ත්‍රිලක්‍ෂණ අවබෝධයට (ධර්ම දේශනා 9.08) View / Download PDF
1003.03 අත්‍යන්ත ලක්ෂණය තුලින් ත්‍රිලක්‍ෂණ අවබෝධයට (ධර්ම දේශනා 10.07) View / Download PDF