භාවනා යෝගීන් සදහා දානය භාර ගැනීම්

භාවනා යෝගීන් සදහා දානය භාර ගැනීම් සදහා ආධාර පහත ගිණුමට බැර කරන්න.

නම : නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමය
බැංකුව : ලංකා බැංකුව – BOC – කළුතර ශාඛාව
ගිණුම් අංකය : 8014 3147

ආධාර කල මුදල, නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සමග පහත විද්‍යුත් ලිපිනය දැනුම් දීමක් කරන්න.
nibbananirwana@gmail.com

මෙම යෝගාශ්‍රමයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පින්ඩපාතයෙන් පමණක් යැපෙන බව සිහිපත් කර ගනිත්වා!