භාවනාව යනු කුමක්ද? භාවනා කරන්නේ කෙසේද?

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

භාවනා උපදෙස් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
1.002 භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම (2017 02 12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
1.001 ආරම්භක භාවනා යෝගීන් සදහා මූලික උපදෙස් නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 1 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 2 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 3 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 4 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.01 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.1 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.1) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.02 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.2 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.2) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම -1.06 මූලික භාවනා උපදෙස් 2 – කායානුපස්සනාවේ ආරම්බය නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 7 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 8 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා