භාවනාව යනු කුමක්ද? භාවනා කරන්නේ කෙසේද?

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

Name Video Link Audio Link PDF Link
1.002 භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම (2017 02 12) Watch Now Listen/Download
1.001 ආරම්භක භාවනා යෝගීන් සදහා මූලික උපදෙස් Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 1 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 2 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 3 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 4 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.01 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.1 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.1) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.02 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.2 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.2) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය Watch Now Listen/Download
නිවන මේ මොහොතේදීම -1.06 මූලික භාවනා උපදෙස් 2 – කායානුපස්සනාවේ ආරම්බය Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 7 Watch Now Listen/Download
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 8 Watch Now Listen/Download