ආරණ්‍යයේ වර්තමාන ඉදිකිරීම්

ආරාම ඉදිකිරීම් හා පරිපාලන කටයුතු දායකත්වය සදහා ආධාර පහත ගිණුමකට බැර කරන්න.

නම : නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමය
බැංකුව : ලංකා බැංකුව – BOC – කළුතර ශාඛාව
ගිණුම් අංකය : 8014 3195

ජංගම ගිණුම් අංකය : 79454624
SWIFT Code – BCEYLKLX 7010 016

 

නිවන මේමොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා ආධාර උපකාර ලබා ගැනීම View Now
අත් පත්‍රිකාව View Now
ඈස්තමේන්තුව
නිවන මේමොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමයේ සමාජිකත්වය ලබාදීම හා ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබද කරන ලද වැඩ සටහන View Now