අනාගාමී ඵලය දක්වා

 

අනාගාමී ඵලය දක්වා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3947.C සේක – 6 වන ධ්‍යානය තුල සියුම් කාම-පඨිග රාගත්, 7 වන ධ්‍යනයේදී එහි සංසිඳීමත් (BAK948) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3947.B සේක – මනසිකාරය උපාදාන කරවීමෙන් මමයා ඉස්මතුවී සළායතන නිර්මාණය කරවීම අත්දුටු (BAK949) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3934.B සේක – අදුක්කම සුඛය අත්දැකීමට ප්‍රත්‍යවූ, අනිත්තානුපස්සනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම (BAK936) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3934.A සේක – නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම නිර්මාණය කරවන ධර්මතාවයෙන් පාඩම් පෙන්වූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK935) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3933 සේක – ධර්ම ශ්‍රවණයේදී යෝනිසෝවේ ප්‍රමාදදෝෂය නිසා නිරෝධය සහ උපාදානය අවුල්වූ (BAK933) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3926 සේක – විදර්ශනා සංධිස්ථාන 3 ක් ඉස්මතුකර, අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කලාවූ, තුන් සංස්කරන (BAK926) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3923 සේක – මනසිකාරයෙන් ඉවත්කරවීමට ඉස්මතුවූ කුසලතාවය සඟවා නිත්‍ය කයක් මවා පෙන්වීම (BAK923) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3922 සේක – නීවරණ, සංයෝජන සහ විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුනම හරහා කය උපාදානවූ නිත්‍ය සංඥාව (BAK922) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3921 සේක – භාවනාවේදී මෙන්ම ධර්ම ශ්‍රවණයේදීද, නිත්‍ය සංඥාව මවන උපාදානයෙන් මිදීමට (BAK921) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3920 සේක – අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, කමටහනට අනුගත වීම ප්‍රමාද කල ‘ධර්ම මනසිකාරය’ අත්දුටු (BAK920) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3919 සේක – අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කරවූ, කමටහන අත්නොදැකීමෙන් නිත්‍ය සංඥාවට වැටීම (BAK919) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3911 සේක – කමටහන උපාදාන කිරීමෙන්, අත්දැකීම ධර්මාවබෝධයට පත් නොකල, නිත්‍ය සංඥාව (BAK916) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3910 සේක – රූපය සකස්කිරීම ‘තෘෂ්ණාව’ බව අත්දුටුමුත් ධර්මාවබෝධයට පත් නොවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK915) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3905 සේක – සළායතන හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය (නාම – රූප පච්චයා සළායතන ) අත්දුටු (BAK914) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3904 සේක – ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය (BAK913) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3903 සේක – අනාගාමි ඵළය අත්දැකීම උපාදානයවූ ස්ථානය ලෙස අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK912) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3901 සේක – නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, නන්දිරාගය ප්‍රහාණයෙන් නිස්සරණයට (BAK910) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3885 සේක – කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා අත්දැකීම් (BAK899) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3882 සේක – දෙවන විමෝක්ෂය ලෙස ‘අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය’ අවබෝධවූ සේක අත්දැකීම් (BAK896) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3878.B සේක – පග්ගහිත සහ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන්, සියුම් කාමරාග , පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK893) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3878.A සේක – සප්ත බොජ්ජංග අවබෝධයට මාර්ගය හඳුනා ගතහැකිව තිබූ, බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK892) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3871 සේක – භාවනාවේ ආරම්බය සඟවා, අනාගාමි ඵළය ප්‍රමාද කල, ආශ්‍රවයන් අත්දුටු මොහොත (BAK883) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3870.A සේක – අවිජ්ජාසයෙන්, අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, සීලබ්බත පරාමාස තුලින් උපාදානයට පත්වීම (BAK882) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3870 සේක – කමටහනේ ගුනාංග අත්දැකීමෙන් අනාගාමි මාර්ගය තහවුරුවූ කටහඬ (BAK881) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3864 සේක – කාය සංස්කාර නිරෝධ වීම කමටහනෙන් සිදු කරන බවටවූ අත්දැකීම් (BAK876) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3863 සේක – කමටහන ඉස්මතු කර ගැනීමෙන්, සියුම් කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳීම අත්දුටිමි (BAK875) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3860 සේක – කමටහනට අනුගතවී, අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK872) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3859 සේක – සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK871) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3852 සේක – මගේ කමටහන මා තුලම සාකච්චා කර ශුද්ධ කරගත් 4 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK868) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851.C සේක – 3, 4 සහ 5 වන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, මුල වටා කමටහන භ්‍රමණය වීම (BAK865) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851.B සේක – විතක්ක විචාර හරහා, නිවන අහිමි කරන මොහොත අත්දුටු, ධ්‍යාන තුල ධ්‍යානගතවීම (BAK866) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851.A සේක – අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, මාරයා විසින් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව පරීක්ෂාවට ලක්කල ආකාරය (BAK867) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3851 සේක – අනාගාමි මාර්ගය තුල සේක උත්තම යෝගී අත්දැකීම් තුනක් (BAK864) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3849.A සේක – සංඥා වේද්‍යිත ඵළ සමාපත්තිය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK861) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3849 සේක – පඨිගරාග සඳහා කාමරාග හේතු ප්‍රත්‍යවූ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK860) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3847.A සේක – යථා භූත ලෙස සංස්කාර හටගැනීමේ අනුපිලිවෙල අත්දුටු මොහොත (BAK862) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3847 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල නිවන ඇතුල්වීමේ සහ නිවනින් පිටතට ඒමේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK857) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3840 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම් අත්දැකීම් 3 ක් (BAK846) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838.B සේක – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837.B සේක – අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, රාග, ද්වේශ, මෝහ වලින් තොරව විමුක්ති ගත වුනි (BAK841) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3833 සේක – සප්ත බොජ්ජංග, සංස්කාර, ධාතු මනසිකාරය, ධ්‍යාන, වැනි නානාත්ථාකාරයෙන් (BAK836) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.B සේක – අනාගාමී මාර්ගයේදී, විදර්ශනා උපක්ලේශ හඳුනාගත් නොගත් අත්දැකීම් (BAK834) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.A සේක – සප්ත බොජ්ජංග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK833) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3821 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල, සප්ත බොජ්ජංග හරහා ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අත්දුටු (BAK826) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3819 සේක – නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයේ ඒකාග්‍රථාවය තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට (BAK824) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.B සේක – මුලට යාම වේගවත් වීමෙන්, මුලු විශ්වයටම එකම ධර්මතාවයක් බව අවබෝධ විය (BAK809) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.A සේක – ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK808) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3784 කාය සංස්කාර මට්ටමින් දැනගැනීම් අත්හැරුණාවූ සේක අත්දැකීම් (BAK798) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3774.B සේක – චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK795) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3769.B Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3769.A Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3760 සේක – ඥාණවත්ථු සූත්‍රයේ ධර්මතා තුලින්, ජීවමානව සවිතක්ක සවිචාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK792) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3755 සේක – කාමාවචර නොවැටී, දෛනික ජීවිතය ගතවන ආකාරය මුලටම යාමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK786) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3753.A සේක – විතක්ක විචාර තුලින් විදර්ශනාව කෙරෙන ආකාරයට, මුලට යාම වේගවත්වූ කටහඬ (BAK783) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3752.A සේක – කමටහනට අනුගත කරවීම තුල, ආර්‍ය මාර්ගයේ ආරක්ෂාව තහවුරුවූ අත්දැකීම් (BAK781) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718.B අනාගාමී මාර්ගයේ කෙලවර පෙන්නුම් කරවන, සියුම් පඨිගරාග අත්දැකීම් (BAK767) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3707 Skype – මෝහය රහිතව සහ සහිතව, වේදනානුපස්සනාව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK756) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3683 Skype – මේ මොහොතේ උපත ශුද්ධාවාසයක බව අත්දැකීමෙන් සහතික විය බුදු පියාණෙනි (BAK747) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3680.A පංච උපාදානස්කන්ධ සහ පංචස්කන්ධ අනාගාමී මාර්ගයේදී නැවත නැවතත් අත්දකිමින් (BAK746) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3674 Skype – අනාගාමී මාර්ගය තුල, පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධ අත්දුටු මොහොත (BAK744) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3669 බ්‍රහ්ම ලෝක තුල අනිත්‍යය දෙයාකාරයකට අත්දුටුවේ අනාගාමී මාර්ගයේදීද, ඵළයේදීද (BAK741) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3664.A සේක උත්තමයින් නිත්‍ය සංඥාව අත්දුටු මොහොතේ, සංසාර බිය දැකීමෙන් අප්‍රමාදීවීම (BAK737) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3664 Skype – අනාගාමි ඵළය තුල නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයට වඩා ආකාසංඥායතනය සියුම් බව (BAK735) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3655.A Skype – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3647 අරහත් මාර්ගයේදී මුලක්, අගක් නැති අනිත්‍යය තුල සංසාර බිය අත්දුටුවෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK730) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3643 බුදු පියාණෙනි, මම තවමත් අනාගාමී මාර්ගයේද ! නැතිනම් අරහත් මාර්ගයට පිවිසිලාද ! (BAK726) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3638 Skype – නැවත මෙලොව උත්පත්තියක් නොමැති බව නැවතත් තහවුරුවූ මොහොත සජීවීලෙස අත්දැකීමට (BAK725) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3623 Skype – අනාගාමි මාර්ගය තුලින් අරහත් මාර්ගයට පිවිසීමට ඔබටත් කුසල් නොමැතිද ! (BAK715) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3615 Skype – අනාගාමි ඵළය ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවුනි, බුදු පියාණෙනි (BAK714) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3609 භාවනාව වෙනුවට සිංදුවක් මෙනෙහි කර අනාගාමි මාර්ගයේදීත් අන්දමන්ද කරවීම (BAK712) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3599.A – Skype – මෙන්න නීවරණ – ‘ භාවනාවක් කරන්න ඕනෙ ‘ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK719) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3595 සවිතක්ක, සවිචාර, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK707) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3567.A අනාගාමී මාර්ගය තුල අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු, සහ පඨිනිස්සග්ගානු පස්සනාවන් (BAK718) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3544 අරූපාවචර ධ්‍යාන තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා විමුක්ති ගතවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK690) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3536 Skype – අනාගාමි ඵළය එක් වරක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ මුත්, තහවුරු නොවූ අත්දැකීම් (BAK685) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3531 රහත් වන තෙක් නිරතුරුව කමටහන් ශුද්ධ කලයුතු බව අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK680) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3511 Skype – අනාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ, මොහොත තහවුරු කල ‘සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම’ (BAK672) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා