අනාගාමී ඵලය දක්වා

 

අනාගාමී ඵලය දක්වා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3840 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම් අත්දැකීම් 3 ක් (BAK846) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3838.B සේක – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3837.B සේක – අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, රාග, ද්වේශ, මෝහ වලින් තොරව විමුක්ති ගත වුනි (BAK841) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3833 සේක – සප්ත බොජ්ජංග, සංස්කාර, ධාතු මනසිකාරය, ධ්‍යාන, වැනි නානාත්ථාකාරයෙන් (BAK836) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.B සේක – අනාගාමී මාර්ගයේදී, විදර්ශනා උපක්ලේශ හඳුනාගත් නොගත් අත්දැකීම් (BAK834) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3832.A සේක – සප්ත බොජ්ජංග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK833) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3821 සේක – අනාගාමී මාර්ගය තුල, සප්ත බොජ්ජංග හරහා ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අත්දුටු (BAK826) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3819 සේක – නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයේ ඒකාග්‍රථාවය තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට (BAK824) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.B සේක – මුලට යාම වේගවත් වීමෙන්, මුලු විශ්වයටම එකම ධර්මතාවයක් බව අවබෝධ විය (BAK809) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3794.A සේක – ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK808) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3784 කාය සංස්කාර මට්ටමින් දැනගැනීම් අත්හැරුණාවූ සේක අත්දැකීම් (BAK798) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3782 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3769.B Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3769.A Skype – සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3760 සේක – ඥාණවත්ථු සූත්‍රයේ ධර්මතා තුලින්, ජීවමානව සවිතක්ක සවිචාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK792) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3755 සේක – කාමාවචර නොවැටී, දෛනික ජීවිතය ගතවන ආකාරය මුලටම යාමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK786) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3718.B අනාගාමී මාර්ගයේ කෙලවර පෙන්නුම් කරවන, සියුම් පඨිගරාග අත්දැකීම් (BAK767) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3707 Skype – මෝහය රහිතව සහ සහිතව, වේදනානුපස්සනාව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK756) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3683 Skype – මේ මොහොතේ උපත ශුද්ධාවාසයක බව අත්දැකීමෙන් සහතික විය බුදු පියාණෙනි (BAK747) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3680.A පංච උපාදානස්කන්ධ සහ පංචස්කන්ධ අනාගාමී මාර්ගයේදී නැවත නැවතත් අත්දකිමින් (BAK746) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3674 Skype – අනාගාමී මාර්ගය තුල, පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධ අත්දුටු මොහොත (BAK744) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3669 බ්‍රහ්ම ලෝක තුල අනිත්‍යය දෙයාකාරයකට අත්දුටුවේ අනාගාමී මාර්ගයේදීද, ඵළයේදීද (BAK741) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3664.A සේක උත්තමයින් නිත්‍ය සංඥාව අත්දුටු මොහොතේ, සංසාර බිය දැකීමෙන් අප්‍රමාදීවීම (BAK737) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3664 Skype – අනාගාමි ඵළය තුල නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයට වඩා ආකාසංඥායතනය සියුම් බව (BAK735) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3655.A Skype – අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3647 අරහත් මාර්ගයේදී මුලක්, අගක් නැති අනිත්‍යය තුල සංසාර බිය අත්දුටුවෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK730) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3643 බුදු පියාණෙනි, මම තවමත් අනාගාමී මාර්ගයේද ! නැතිනම් අරහත් මාර්ගයට පිවිසිලාද ! (BAK726) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3638 Skype – නැවත මෙලොව උත්පත්තියක් නොමැති බව නැවතත් තහවුරුවූ මොහොත සජීවීලෙස අත්දැකීමට (BAK725) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3623 Skype – අනාගාමි මාර්ගය තුලින් අරහත් මාර්ගයට පිවිසීමට ඔබටත් කුසල් නොමැතිද ! (BAK715) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3615 Skype – අනාගාමි ඵළය ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවුනි, බුදු පියාණෙනි (BAK714) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3609 භාවනාව වෙනුවට සිංදුවක් මෙනෙහි කර අනාගාමි මාර්ගයේදීත් අන්දමන්ද කරවීම (BAK712) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3599.A – Skype – මෙන්න නීවරණ – ‘ භාවනාවක් කරන්න ඕනෙ ‘ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK719) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3595 සවිතක්ක, සවිචාර, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK707) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3567.A අනාගාමී මාර්ගය තුල අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු, සහ පඨිනිස්සග්ගානු පස්සනාවන් (BAK718) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3544 අරූපාවචර ධ්‍යාන තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා විමුක්ති ගතවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK690) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3536 Skype – අනාගාමි ඵළය එක් වරක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ මුත්, තහවුරු නොවූ අත්දැකීම් (BAK685) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3531 රහත් වන තෙක් නිරතුරුව කමටහන් ශුද්ධ කලයුතු බව අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK680) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3511 Skype – අනාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ, මොහොත තහවුරු කල ‘සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම’ (BAK672) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා