ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1868 ආදුනික – භාවනා අත්දැකීම පමණක් කමටහන ලෙස ඉදිරිපත් කල යුත්තේ ඇයි (ADK30) නැරබිම සදහා
MDM1858 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1855 ආදුනික – යෝනිසෝ ම. සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂ. මගහැරීමෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂය අත්නොවිඳි යෝගී කටහඬ (ADK27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1854 ආදුනික – යෝනිසෝ ම. සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂ. මගහැරීමෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂය අත්නොවිඳි යෝගී කටහඬ (ADK26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1729 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1721 ආදුනික –ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1720 ආදුනික – සති සම්පජන්නය තුල නිවන් මග විවර කරගත් යෝගී කටහඬ (ADK23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1717 ආදුනික – අත්‍යන්ත ලක්ෂණය අනුගත නොවූන බැවින් නිවන අත්නොදුටු යොගාචරින් (ADK22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1716 ආදුනික – සංස්කාර පච්චයා විඥාන නැමැති ධර්මතාවය අවබෝධ කරගත් යෝගී කටහඩ (ADK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1558 ආදුනික – නිවන අත්දුටු ආදුනික යෝගාවචර කටහඩ (ADK20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1549 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1548 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1545 ආදුනික – ශුන්‍යතාවය හෙවත් විවේකය අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (ADK17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1544 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1282 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1279 ආදුනික – නීවරණය හිරගෙයකි දාසකමකි ණයකි රෝගයකි දීරඝ කතරකි (ADK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1277 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 13 (ADK13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1274 ආදුනික – අශ්‍රද්ධාව තුල යෝනිසෝමනසිකාරය ශක්තිමත් නොවන බව වැටහින. (ADK12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1273 ආදුනික – මගේ විදර්ශනා අත්දැකීම මට සහතිකයි. විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය විය (ADK11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1158 ආදුනික- ක්‍රමික යෝනිසෝමනසිකාරය තුල ලෝකය යනු වචනයක් බව අවබෝධ වීම (ADK10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1155 ආදුනික- ප්‍රතමවත්, දෙවනුවත්, තෙවනුවත් ශිලයට මුල්තැනදී ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය වඩමු (ADK09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1153 ආදුනික- වේදනාව වචනයක් ලෙස හඳුනාගැනීම තුල ප්‍රකට්වීම් රාශියක් නිරෝධ විය (ADK08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1150 ආදුනික- සංසෝධිත කමටහන තුලින් වැලකෙනුයේ තමාගේ නිවන බව නොවැටහේද (ADK07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1149 ආදුනික- ද්වේශයෙන් තොරව ඉවසීමෙන් යුතුව කමටහනට සවන් දීමට (ADK06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1038 ආදුනික -නිවන් මගේ නොනැවතී ඉදිරියටම (ADK105) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1035 ආදුනික -අත්‍යන්ත ලක්ෂණය සහ යෝනිසෝමනසිකාරය තුල නිවන් මගේ ඉදිරියටම (ADK104) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1033 ආදුනික -ඉවසීම පුරුදු පුහුණු කරමින් නිවන් මග තුළටම (ADK103) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1030 ආදුනික -ආයාසයකින් තොරව භාවනාව කෙරෙන විට නිරාමිස ප්‍රීතිය ප්‍රමෝදය අත්වින්දෙමි (ADK102) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1029 වම්බොටු වගාවට ඇපල් පැලයක් වුවද එය පලිබෝගයකි (ADK101) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1704.03 සතර අපායෙන් ගැලවුණි බුදුපියාණෙනි (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.11(263))(2017-01-20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1704.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.12(264)(2017-01-20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1704.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.13(265)(2017-01-21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1704.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.14(266)(2017-01-21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1704.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.15(267)(2017-01-22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1703.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.12(249)(2016-12-31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1703.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.13(250)(2016-12-31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1703.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.14(251)(2017-01-01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1703.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.15(252)(2017-01-01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1703.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.16(253)(2017-01-02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1702.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.06(234)(2016-11-25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
1702.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.07(235)(2016-11-25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1702.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.08(236)(2016-11-26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1702.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.09(237)(2016-11-26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
1702.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.10(238)(2016-11-27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා