අයදුම්පත්‍රය / Application

නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමය

නිවන මේ මොහොතේදීම භාවනා වැඩමුළු සදහා අන්තර්ජාලය හරහා සහ තැපැල් මාර්ගයෙන් අයදුම්කිරීමට ලබාදුන් අවස්ථාව තාවකාලිකව නවතා ඇති බව මෛත්‍රියෙන් සිහිපත් කරමු.

ඉදිරියේදී එක්දින භාවනා වැඩසටහන් සදහා තෝරාගනු ලබන්නේ, ඔබගේ භාවනා අත්දැකීම් මත බව සිහිපත් කරන අතර, එක්දින භාවනා වැඩසටහන් සදහා සහභාගිවීමට බලාපොරොත්තුවන පින්වතුන් තම භාවනා අත්දැකීම් යෝගාශ්‍රමයේ පොහොය දින වැඩසටහකදී හෝ විවෘත ධර්ම සාකච්ඡාවකදී ඉදිරිපත් කර, ජේෂ්ට යෝගාවචර මහත්මයකු හෝ මහත්මියක මුණගැසි එක්දින භාවනා වැඩසටහනක් සදහා දිනයක් ලබාගැනීම හෝ ඉදිරියට භාවනාවට අනුගතවිය යුතු ආකාරය පිළිබදව උපදෙස් ලබාගැනීම සිදුකල යුතුබව සලකන්න.

මේ දක්වා අන්තර්ජාලය හරහා සහ තැපැල් මාර්ගයෙන් අයදුම්කර ඇති පින්වතුන්ද, ඉදිරි පොහොය දින වැඩසටහනකට හෝ විවෘත ධර්ම සාකච්ඡාවකට හෝ සහභාගිවි තම අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කර තම අවස්ථාව ලබාගත යුතුබව සිහිපත් කරමු.