5.4 ධර්ම දේශනා – දානයත් අවිද්‍යාවේ ඵලයක් බව ඔබ දන්නෙහිද?


හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි. එවැනි අනන්තවත්වූ මෙම පන්ච උපාධානස්කන්ධ හෙවත් කාය විඤ්ඤාණ අනාත්මයන් හෙවත් ශූන්‍යතාවයන් වන බැවින්, මෙහි අයිතියක් හෝ හිමිකමක් හෝ මට නොමැත.
ආරන්‍යවාසී භික්ෂුවක් (Aranyavasi Biksuvak)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>