29.3. සම්මා දිට්ඨි දේශනා 15 – මරණය අත්විඳීම


මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන පලපුරුදු (Senior) යෝගාවචර පින්වතුන් වෙනුවෙන් කියැවුනු මේ බණ එවැනිම වූ වෙරක් දරන යෝගාවචරවරැන් සඳහා පමණක් සුදුසු විය හැක.
විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>